Algemene voorwaarden De Buitenkok BV

Versie 2.2 (20 april 2019)

 Artikel 1: Algemeen

Artikel 1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Buitenkok BV en een Opdrachtgever waarop De Buitenkok BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 1.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Buitenkok BV, voor de uitvoering waarvan door De Buitenkok BV derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 1.3: De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.

Artikel 1.4: Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 1.5: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes

Artikel 2.1: Offertes, gemaakt door De Buitenkok BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen of gedurende de geldigheidstermijn zoals vermeld in de offertes.

Artikel 2.2: Indien een offerte zoals genoemd in Artikel 2.1 wordt aanvaard heeft De Buitenkok BV gedurende 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding/aanbetaling, het recht het aanbod te herroepen.

Artikel 2.3: Alle in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2.3: Indien er sprake is van schrijf/drukfouten, is De Buitenkok BV niet verplicht te leveren tegen deze prijs. 

Artikel 3: Overeenkomst

Artikel 3: Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke of digitale bevestiging gedaan door De Buitenkok BV of daaraan uitvoering heeft gegeven.

Artikel 4: Prijsverhogingen

Artikel 4: Als drie maanden verstreken zijn na het sluiten van een overeenkomst en een van de kostprijsfactoren voor De Buitenkok BV is meer dan 10% hoger is komen te liggen, dan is De Buitenkok BV gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs, na mededelen, in rekening te brengen. 

Artikel 5: Overmacht

Artikel 5.1: Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin De Buitenkok BV haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van De Buitenkok BV en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door De Buitenkok BV gegeven garantie of de verkeerde opvattingen aan De Buitenkok BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 5.2: De volgende omstandigheden gelden in ieder geval als overmacht: plotselinge gezondheidsklachten, Natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, waardeverandering buitenlandse valuta, maatregelen van Nationale of internationale overheden, ernstige verkeershinder, falen van voertuig. 

Artikel 6: Afroeptermijn

Artikel 6: Indien tussen De Buitenkok BV en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle, veroorzaakt door een niet tijdige afname, redelijke kosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Herroeping

Artikel 7.1: Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 7.2: Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door De Buitenkok BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten ingeval van herroeping:

Artikel 7.3: Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 7.4: Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal De Buitenkok BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door De Buitenkok BV of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8-10: Vervallen

Artikel 11: Claims

Artikel 11.1: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient binnen 24 uur, na levering, schriftelijk dan wel per e-mail aan De Buitenkok BV gedaan te worden. De termijn van 24 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering aan een derde geschiedt.

Artikel 11.2: Indien de wederpartij eventuele tekorten en/of beschadigingen niet op de leverbon/vervoersdocument heeft aangetekend, kan geen beroep tegen De Buitenkok BV worden gemaakt

Artikel 11.3: De bewijslast dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

Artikel 11.4: Wanneer de wederpartij aan De Buitenkok BV klachten kenbaar maakt over geleverde zaken, dan dient de wederpartij De Buitenkok BV in de gelegeheid te stellen de zaken te inspecteren zo nodig door afgifte van de goederen. In geval dat de klachten ongegrond zijn komen alle gemaakte kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11.5: De wederpartij blijft verplicht tot betaling en afname volgens afspraak, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, ook indien de wederpartij reclameert.

Artikel 11.6: Bij annulering van deelname aan een workshop/bedrijfsuitje, tot 24 uur voor aanvang van de workshop/bedrijfsuitje, kan door De Buitenkok BV € 25.00 p.p.in rekening worden gebracht in verband met gemaakte kosten. Valt de annulering binnen 24 uur voor aanvang dan zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

  • Artikel 12.1: in het geval door De Buitenkok BV garantie is verstrekt op geleverde zaken en diensten, wordt aansprakelijkheid aanvaard, voor zover dit uit de garantie voortvloeit; Aansprakelijkheid wordt opgeheven na 3 maanden en in het geval van overmacht. De aansprakelijkheid van De Buitenkok BV is beperkt tot een bedrag van 100% van het factuurbedrag;
  • Artikel 12.2: Indien De Buitenkok BV niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag met maximaal de hoogte van 100% van het factuurbedrag.

Artikel 13: Levertijden

Artikel 13.1: Tenzij anders overeengekomen, zijn de door De Buitenkok BV opgegeven levertijden niet te beschouwen als bindende termijnen.

Artikel13.2: Vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen kan geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13.3: De aansprakelijkheid van De Buitenkok BV voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. De Buitenkok BV is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.

 

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden, incasso en recht van retentie

Artikel 14.1: Betaling dient te geschieden zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14.2: Indien de wederpartij verzuimt zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij De Buitenkok BV de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Waarbij de rentekosten per maand worden berekend vanaf 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 14.3: De Buitenkok BV heeft het recht te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch zullen betalingen eerst in mindering worden gebracht op incassokosten.

Artikel 15: Eigendomsbehoud

Artikel 15.1: Door De Buitenkok BV geleverde zaken zijn eigendom van De Buitenkok BV, totdat de wederpartij de geleverde zaken betaald heeft en eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.

Artikel 15.2: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen tegenover De Buitenkok BV niet nakomt, is De Buitenkok BV gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij weg te halen. De wederpartij dient De Buitenkok BV hiertoe de volledige medewerking te verlenen. Bij in gebreke blijven hiervan is de wederpartij De Buitenkok BV een boete verschuldigd van 10% van de openstaande som per dag.

Artikel 15.3:De wederpartij verplicht zich tegenover De Buitenkok BV om in het geval dat derden rechten op eigendommen van De Buitenkok BV doen gelden, De Buitenkok BV hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 15.4: De wederpartij verplicht zich tegenover De Buitenkok BV om medewerking te verlenen aan alle maatregelen die De Buitenkok BV, ter bescherming van haar eigendommen, wil treffen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 16.1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Buitenkok BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16.2: De rechter in de vestigingsplaats van De Buitenkok BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Buitenkok BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16.3: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Deelname en aansprakelijkheid.

Artikel 17.1 Deelname aan workshops en Evenementen georganiseerd door De Buitenkok BV vindt plaats op eigen risico.

Artikel 17.2 De Buitenkok BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan lichaam, kleding of andere eigendommen van deelnemers.